تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - اسامی برترها در ازمون به تفکیک کلاسها
اسامی دانش اموزان برتر در ازمونها:
نام کلاس
ازمون مهر
 ازمون ابان      
 دوم یک
- برادران صباغ
-مقیم زاده

 ابن حداد
داریوشی
علیمحمدی
فتحی
مشعشعی
برادران صباغ
زایرنوری
مقیم زاده
      
 دوم دو
-عرفان اقتدار

 امهدی
اقتدار
بحرانی
دشتی پور
کایوند
محمدیان
شیرعلی
نداف زاده
نقاش
      
 سوم یک
- مرتضی فراتصه
 -ال موسی
-اخوان
-حاجیان
-مرتضی فراتصه
-مصطفی فراتصه
-گریزی نسب
-محمدی زاده
      
 سوم دو
-رضا رضوان زاده
 -رضا رضوان
-محسن نیله چی
      
 سوم سه
- بیات زاده
-خیری زاده
-کردانی

 -احسانی زاده
-علوی