تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - رتبه بندی ومعدل کلاسها
رتبه بندی و معدل کلاسی
 نام کلاس
 ازمون مهرماه
 ازمون ابان
      
 دوم یک
 معدل:5/60
رتبه:اول
       
 دوم دو
 معدل:5/22
رتبه:دوم
       
 سوم یک
 معدل:5/29
رتبه:دوم
       
 سوم دو
 معدل:5/11
رتبه:سوم
       
 سوم سه
معدل:5/31
رتبه:اول