تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - نمرات کلاس سوم3
نمرات کلاس سوم 3:
 ردیف ازمون مهر ازمون ابان
       
 1* 7.25 7.5       
 2* 7.5 6.5       
 3*5.25  5.75       
 4*4.5  6.75       
 5*7.5  6.25       
 6* غائب 4.25       
 7* 4.5 2.5       
 8* 5 6.5       
 9* 3 4.5       
 10* 5.75 4.5       
 11* 6 3.5       
 12* 5.5 4.5       
 13* 5.5 4       
 14* 4.5 4.25       
 15* 5 3.75       
 16* 6 4.5       
 17* 5.25 6.5       
 18* 6 7.5       
19* 6 6.5       
 20* 7.5 4       
 21* 6 6       
 22* 4.5 4.5       
 23* غائب 5       
 24* 5.5 5       
 25* 6 4.75       
 26* 6 4       
 27* 3 غائب       
 28* 4.25 4       
 29* 6 4.5