تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - نمرات کلاس سوم2
نمرات کلاس سوم 2:
 ردیف ازمون مهرماه ازمون ابان
       
 1* 6 5.5       
 2* 5 1.5       
 3* 5 4.5       
 4* 4.5 6       
 5* 5 6.5       
 6* 5.25 2.5       
 7* 2.25 5.5       
 8* 5 5.75       
 9* 5.25 5.5       
 10* 6 5.5       
 11* 5 5.5       
 12* 4 3       
 13* 8 8       
 14* 5.5 4.5       
 15* 4.5 1       
 16* 5 6       
 17* 4 6.5       
 18* 6 6       
 19* 4 6       
 20* 5 6.5       
 21* 7 5       
 22* 4.5 7       
 23* غائب 5.75       
 24* 4.5 5.75       
 25* 3 4       
 26* 6 6       
 27* 6.5 8       
 28* 6 5       
 29* 5 4.5       
 30* 5.5 غائب