تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - نمرات کلاس سوم1
نمرات کلاس سوم 1:
 ردیف ازمون مهر ازمون ابان
       
 1* 7 7.5       
 2* 5.5 4.25       
 3* 6.25 5       
 4* 6 5.5       
 5* 6.5 7.5       
 6* 5.5 5       
 7* 4.5 7.25       
 8* 4.25 3.5       
 9* 4.5 6       
 10* 6.5 6.5       
 11* 6 7.5       
 12* 5 5.5       
 13* 1 4       
 14* 6 6       
 15* 3 5.5       
 16* 5.25 5.5       
 17* 5 5.5       
 18* 3 6.25       
 19* 4.5 4.5       
 20* 4.5 6.5       
 21* 5 5.5       
 22* 6.5 7       
 23* 7.5 7.5       
 24* 6.5 8       
 25* 4.5 6       
 26* 6.5 7.5       
 27* 6.5 7.5       
 28* 5.5 5.5       
 29* 6 6.75       
 30* 4 7       
 31* 6 6.5