تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - نمرات کلاس دوم2
نمرات کلاس دوم2:
 ردیف ازمون مهر ازمون ابان
       
 1* 5.5 8       
 2* 3.75 5.25       
 3* 5.5 6       
 4* 8 8       
 5* 3.75 8       
 6* 5.5 انتقالی       
 7* 6 4.25       
 8* 6.75 8       
 9* 5 7       
 10* 2.75 2.75       
 11* 5.5 7.5       
 12* 5.5 5.75       
 13* 5.5 4       
 14* 6 3.5       
 15* 5.5 5.25       
 16* 6 7       
 17* 5 6.25       
 18* 6.5 6       
 19* 6.5 8       
 20* 6.5 7       
 21* 5.25 4.5       
 22* 5 8       
 23* 2.25 4.25       
 24* 4.75 5.75       
 25* 2.75 2       
 26* 5.75 7.5       
 27* 1.75 5       
 28* 6 7.5       
 29* 6.25 5.25       
 30* 6 6